انتقالات شرکت

شرکت بشیرنویدگروپ بخاطر انتقالات اجناس از طریق زمین به همه نقاط افغانستان با بسته مکمل اسناد مربوط کارهای مشکل وپیچیده  را به پیش میبرد. کارمندان ما به مثابه لوجستیشن های حرفوی وکارآزموده  درعرصه انتقالات اجرات نموده وبماتوان میبخشند تا کارهای غیرمعمولی را درعرصه انتقالات حل نموده ودرقسمت انتقال اجناس به مشتریان خوشبینی لازم را بوجود آوریم.

اکثرا ترانسپورت زمینی یکی از مرکبات چند مودله انتقالات  اجناس بوده ودربسی موارد عراده جات موتری بمثابه خدمات ترانسپورتی مستقل مورد استفاده قرار میگیرد

شما هم میتوانید انتقالات موتری اجناس خویشرا به آدرس ذیل فرمایش دهید

حیرتان  پورت نمبر1  دفتر نمبر786

تلیفون:                      93799883209

Trans@BashirNavid.com آدرس الکترونیکی

متخصصین ما درکمترین زمان ممکن موترهای مناسبی را مطابق به مقدار بارطرف انتقال شما انتخاب نموده آماده میسازد. ما امکانات لازم برای تعقیب وترصد وسایط درحال ترانزیت را دراختیار داریم.

بنا فرمایش تعقیب وترصد به این شرکت شمارا قادر خواهد ساخت معلوماتهای طرف اعتماد  را در رابطه  به محلات انتقال  ازنگاه تسلیم دهی و واگزاری آنها دروقت حقیقی بدست آورید. زیرا شمابامسؤل بخش انتقالات واحد ترانسپورت زمینی درتماس خواهید بود. شخصیکه شما بابرقراری تماس به آن میتوانید تمام معلومات های لازم را در رابطه به امور انتقالات اجناس خویش بدست آورید

ما چشم براه دریافت تقاضاهای ترانسپورتی شماهستیم