تاريخ شركت

شرکت بشیرنویدگروپ که درسال 1992 بنیان گذاشته شده ومشتمل ازیک تیم از مدیران حرفوی اقتصاد خارجی میباشد. این شرکت مراتب مکمل خدمات صادراتی و وارداتی را بشمول ارایه مشاوره درتمامی مراحل فعالیتهای اقتصاد خارجی فراهم میآورد استقامت اصلی واساسی شرکت را تورید موادساختمانی ومحصولات غذایی به افغانستان از جمهوریتهای  آسیای میانه،جمهوری فدراتیف روسیه،امارات متحده عربی ومالیزیا تشکیل میدهد. این شرکت ازجایگاه پیشتاز درمارکیت افغانستان برخورداراست. تمام محصولات وارداتی ازمسیرهای لازم تاییدی عبورمینماید. سیستم خدمات متوازن مارا توان میبخشد تا شیوهای تماس انفرادی باهرمشتری را تفکیک وتامین نموده قیمتهای رقابتی را باشرایط مساعد توزیع اجناس ارایه بدارد. تمام امتیازات شرایط قابل اعتبار همکاری وانکشاف متحرک شرکت بشیرنویدگروپ را فراهم میآورد

IMG_4303 (2)