اهداف شرکت

اجرات ما درعرصه بین المللی باعث سهولت ومنفعت بیشتر مشتریان ما گردیده است. عقیده ما برآنست که سرحدات بین کشورها نباید مانع انکشاف تجارت مشتریان گردد وتمام عملیاتهای تجارت خارجی میتواند شفاف وقابل فهم باشد.

ما و مشتریان ما باهم روی طرح های کارمینماییم که عملی شدن آنها تقویت  بیشترطرفین معامله رابه بار میآورد وباکمک نمودن بامشتریان درجهت شگوفایی ماهم به انکشاف میرسیم.

:اساسات کاری شرکت

اساسات کاری شرکت عبارت است از برخورد همآهنگ وهمکاری تنگاتنگ با مشتریان درتمام مراحل همکاری میباشد.

ارتباط ما بامشتریان ومعامله داران به اساس اصل احترام ،صداقت ،تخصص ،شفافیت و ارزش های قبول شده استوار است. ما تمام تلاش ها را بخرچ میدهیم تا سطح خساره به مشتریان خویشرا به حد اقل تقلیل دهیم وبخاطر موجودیت سطح بلند عرضه خدمات رقابتی درکمپنی ماپیوسته تلاش میورزیم تا سطح مهارتهای مسلکی آنها را نیز ارتقا بخشیم. هرطرح جدید مارا به تجربه ودانش جدید نایل میسازد، دانش که ما آنرا در عمل پیاده نموديم میتواند باعث بهترشدن محصولات بعدی گردد.

باطرح واستفاده ازسیستم کنترول داخلی سطح اشتباهات را پایین آورده واین کار به ما امکان میدهد تا به یک راه حل بلند مسلکی که باسهولت بتواند باسایر مرکبات سیستم تجارتی مشتریان هم آهنگ گردد برساند. ما معتقدیم که تلاشهای ما درارتقای سطح بازدهی تشبثات روسی مثمرثمربوده وآنهارا دریک سطح بلند سازمانی وانکشاف قرار دهد.

هرکارمند شرکت بشیرنویدگروپ به اهمیت تامین وتعمیر مشارکت با مشتریان واقف است بنابرآن با سازماندهی وهمکاریهای آنها میتوان به بلندترین معیاراخلاقی رسید وبه این ترتیب کیفیت متداوم عرضه خدمات را تامین نمود.