صادرات

:فاصله ازبکی

گیاه خوراکی است که درسطح آسیای میانه به پیمانه وسیع معمول بوده وکشت آن به خصوص درازبکستان عمومیت دارد. ما فاصله ازبکی باکیفیت عالی ودرجه بلند راکه ازمزه ولذت بخصوص برخوردار است صادرمینماییم

:لوبیای ازبکی

لوبیا محصول با ارزشی است که درترکیب خود مواد غذایی غنی دارد

Bلوبیا پلی دارای مقدار زیادی ویتامین ها،پروتین ها،مواد قندی ،مواد معدنی و گروپ فایبر

میباشد اقلیم مساعد ازبکستان وتجارب پر بار زارعین بما این امکان را فراهم میآورد تا لوبیای با بهترین کیفیت را برهمگان صادرنماییم

:کشمش افغانی

کشمش یکی ازبهترین محصولیست که از انواع ویتامینها برخوردار است

درافغانستان مناطق بیشماری وجود دار که درآنجا انگور بدست بیآید واز آن کشمش های مختلف با کیفیت عالی ساخته میشود