ارتباطات

ریس بخش تجارت بین المللی
آقای بشیر احمد احمدی

kz  +77(76) 318-80-00
avf  +93(79) 318-80-00

ایمل: trade@bashirnavid.com
اسکایپ: BNG.Trade