روغن مایع

روسی(MEZ Yug Rusiیگانه تولید روغن آفتاب پرست خالص وکیفیت عالی توسط کمپنی .( Nawid Tillaو ( ( Nawid )با آرم خود شرکت روسیه با آرم تجارتی( EFKO یگانه تولید روغن خالص گل آفتاب پرست محصول کمپنی( . روغن خالص با کیفیت عالی گل آفتاب پرست محصول کمپنی(Al Nawidخودشرکت ( . روغن خالص با کیفیت عالی  ( Almazروسیه با آرم شرکت بنام ( (BUNGE SNG( روسیه با آرم  شرکت بنام(DonMasloProductگل آفتاب پرست محصول کمپنی .( Al Nawid )

ZLATO_2  maslo

Maslenica

Zolotaya Maslenica