آهن

ازکشورهای A 400 S ودرجه 8,mm-32,mmتورید 20 محموله درماه به اندازه

روسیه،قزاقستان وازبکستان.