آرد

 

آرد درجه اول باکیفیت عالی از کمپنی های بزرگ روسیه،قزاقستان وازبکستان به حجم 10000-7000 تن درماه، دربوریهای 50 کیلویی با آرم تجارتی خود شرکت بنام   (Nawid ).