مواد سوختی

 ازکشورهای روسیه ،قزاقستان وترکمنستان A 80 وپطرول L  o262تیل دیزل نوع