دررابطه به شرکت

 

شرکت بشیرنویدگروپ درسال 1992 بنیان گذاشته شده و مشتمل از یک تیم از مدیران حرفوی اقتصاد خارجی میباشد. این شرکت مراتب مکمل خدمات صادراتی و وارداتی را بشمول ارایه مشاوره درتمامی مراحل فعالیتهای اقتصاد خارجی فراهم میآورد. استقامت اصلی واساسی شرکت را تورید موادساختمانی ومحصولات غذایی به افغانستان از جمهوریتهای  آسیای میانه، جمهوری فدراتیف روسیه، امارات متحده عربی و مالیزیا تشکیل میدهد. این شرکت ازجایگاه پیشتاز درمارکیت افغانستان برخورداراست. تمام محصولات وارداتی ازمسیرهای لازم تاییدی عبور مینماید. سیستم خدمات متوازن مارا توان میبخشد تا شیوهای تماس انفرادی باهر مشتری را تفکیک و تامین نموده قیمتهای رقابتی را باشرایط مساعد ارایه بداريم . تمام امتیازات، شرایط قابل اعتبار همکاری وانکشاف متحرک شرکت بشیرنویدگروپ را فراهم میآورد

:موازین شرکت

موازین اساسی شرکت بشیرنوید را دانش حرفوی، راهکار همگانی و همکاری نزدیک بامشتری درتمام مراحل کاری تشکیل میدهد. هرطرح جدید بهتر ازطرح های ماقبل است. ماهمیشه تجارب خویشرا درامر ارتقای سطح کیفیت خدمت استفاده مینمایيم

اساسی ترین شرط تامین روابط بامشتریان را محرمیت تشکیل میدهد، ما به ارزش منابع معلوماتی که در روند تطبیق معلومات پروژه بدست میآید آگاه بوده وآنرا درخود پرورانیده اند

:گروپ کاری شرکت

یگانه سرمایه با ارزش شرکت بشیرنوید را متخصصین آن تشکیل میدهد. تمام متخصصین ما از دانش نظری وتجارب عملی درتحقق تولیدات بانام ها ونشانهای مختلف خارجی از اجناس مصرفی گرفته  تاوسایل باتخنیک پیچیده ومغلق برخوردارهستند. دانش، فهم وشناخت لازم ازفعالیت تجارت خارجی در روسیه ودیگر کشورها به ما کمک مینماید تا روابط موثری را با شرکای خارجی که بطور منفعت آمیز تاثیر روی کیفیت تحقق طرح های تجارتی مشتریان بجامیگزارد برقرارنماییم. هر طرح خاص است، لذا متخصصین ما قدم های را که باید برداشته شود محتاطانه مورد آزمایش قرار میدهند تا آنکه طرح موردنظر آنطوریکه لازم است تکمیل گردد

:مشتریان شرکت

معامله داران ما کوچک، متوسط و بزرگ روسی و کمپنی های بین المللی که درعرصه های  مختلف تجارتی: تولید وتجارت B2B وغیره فعالیت دارند هستند. صرف نظر از اینکه چه نوع تولید رابوجود میآورند ویا بفروش رساندن (موادغذایی، البسه، سامان آلات، پرزه جات، محصولات و موادکیمیاوی و غیره) بصورت عموم ازحمایت حرفوی تجارتی ما مستفید میگردند. ما به معامله داران خویش ارزش قایل بوده و درتمام مراحل تحقق پروژهای خارجی با آنها درتماس هستیم. ارتباط ما بامعامله داران براساس اعتماد استوار است. ما به عقاید ونظریات آنها گوش میدهیم وبصورت پیوسته  درجهت ارتقای سطح کیفیت خدمات تلاش مینماییم. ماتلاش اعظم بخرچ میدهیم  تا به سرعت ممکن  به تقاضای معامله داران خویش رسیده گی نماییم  و در انکشاف هر چه بهتر آنها سهم خویش را ادا نماییم