گندم

گندم با کیفیت عالی به درجه 4-3 از بزرگترین کمپنی های قزاقستان وازبکستان به حجم 5000-3000 تن درماه.