گوگرد

GOST  180-2001, 2/3بافارمت ( Popedaمحصول انحصاری گوگرد نوع(

روسی.(Popeda)ازفابریکه گوگرد سازی

فابریکه مزارفولاد خشت درسال2010 به فعالیت آغاز نموده.

این فابریکه با وسایل وتجهیزات مدرن تخنیکی مجهز بوده وظرفیت تولید خشت باکیفیت را با احجام بزرگ دارا میباشد. دراین فابریکه انواع مختلف خشت تعمیراتی تولید میشود. معیارات بین المللی زمینه آنرا فراهم آورده است تا محصولات باکیفیت های عالی که ازنگاه دوام ومقاومت دربرابر حرارت شهرت دارد تولید مینماید.

تمام این امتیازات شرایط مساعد همکاری وزمینه رشد مستمرشرکت بشیرنویدگروپ را بوجود آورده است.