سمنت

سمنت با کیفیت عالی به حجم 500 تن در ماه  در بوری های 50 کیلویی از کشور ازبکستان.