چوب

  که ضخامت وعرض ( See Gost 848686 چوب چهار تراش کاج یا سنوبر نوع نرم( وبیشتر ازآن است. حجم ماهوار تخته های مذکور بین170-150 mmتخته های آن 100 محموله که تقریبا 80 فیصد مارکیت افغانستان را احتوا نموده است.